دربهارسال 1396 منتظردیدارشماازعشایرسرافرازبختیاری واقامت دراکوکمپ گردشگری عشایری ایران مستقردرشهرستان کوهرنگ هستیم

 

نظرات ویاداشت های مسافرین داخلی وخارجی

نظرات ویاداشت های مهمانان داخلی وخارجی اکوکمپ اقامتی وگردشگری عشایری کوهرنگ که حداقل یک شبانه روزاقامت داشته اندوهمچنین مطالبی کوتاه وخواندنی ازشرکت خدمات مسافرتی وگردشگری کوهرنگ پرواز

تورهای فعال

همراهی وهمنشینی باایلات وعشایربختیاری

تاریخ شروع:1396/02/20
تاریخ اتمام:1396/07/20
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وآشنایی با سبک زندگی عشایر

قایق سواری برروی آبهای خروشان(رفتینگ)

تاریخ شروع:1396/03/01
تاریخ اتمام:1396/06/30
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وقایق سواری دررودخانه های زاینده رودوارمند

طبیعت گردی وبازدید ازجاذبه های گردشگری

تاریخ شروع:1395/02/20
تاریخ اتمام:1396/07/15
اقامت درکمپینگ گردشگری عشایری وبازدیدازجاذبه های طبیعی

آخرین تصاویر ارسال شده

مشاهده آلبوم تصاویر
شبهای بسیارزیبای اکوکمپ گردشگری عشایری ایران-کوهرنگ