تورکوهرنگ بارفتینگ

» پیامبراکرم(ص):تفریح کنیدوبازی کنیدزیرادوست ندارم که دردین شماخشونتی دیده شود «

تورکوهرنگ بارفتینگ

برنامه های زمانبندی شده جهت اجرای تورهای ورودی به شهرستان کوهرنک واقامت درکمپینگ گردشگری عشایری کوهرنگ پرواز (همراه بااجرای رفتینگ)قایق سواری برروی آبهای خروشان رودخانه ای