تورکوهرنگ بارفتینگ

برنامه های زمانبندی شده جهت اجرای تورهای ورودی به شهرستان کوهرنک واقامت درکمپینگ گردشگری عشایری کوهرنگ پرواز (همراه بااجرای رفتینگ)قایق سواری برروی آبهای خروشان رودخانه ای